+420 702 144 113

info@svcodry.cz, ekonom@svcodry.cz

Komenského 517/2, 742 35 Odry

www.facebook.com/odrysvc

Novinky

13.04.2021 SVČ Odry bude v úterý 13.4. z technických důvodů uzavřeno.

SVČ Odry bude v úterý 13.4. z technických důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

07.04.2021 Recitační soutěž

Bližší informace a přehled účastníků recitační soutěže najdete v článku.

31.03.2021 Velikonoční online program

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 od 9.00 hodin pro Vás máme připraven online program s velikonoční tématikou plný prezentací, videí, kvízů a další zábavy. Odkazy budou postupně zveřejňovány na našem facebooku a webových stránkách.

Oderská akademie třetího věku

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

„Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“

   

Projekt: „Oderská akademie třetího věku“
 
1. Popis projektu:
Již v září 2018 Středisko volného času Odry (dále jen SVČ) spustilo pro pilotní ověření zájmu mezi seniory sérii kurzů zaměřených na správnou životosprávu (přednášky, besedy) a cvičení zacílené na rozhýbání kloubního aparátu, protažení svalů, rehabilitace v seniorském věku a od 01.02.2019 trénování paměti. Seznámení s pozitivy zdravé stravy a prav. pohybu dopomohlo k zdravějšímu živ. stylu seniorů.

Jelikož byl mezi stávajícími přihlášenými seniory zájem o pokračování v aktivitách, SVČ otevřelo v září 2019 „2. ročník akademie“. Jedná se o sérii navazujících přednášek a cvičení, které budou pokračovat až do 06/2020. Zároveň byl pro období 09/2019 až 06/2020 znovu otevřen „1. ročník akademie“ pro nové zájemce.

Od září 2020 budou již zapojení senioři z minulých let pokračovat v navazujících kurzech a zároveň se počítá s otevřením dalšího „ročníku“ pro začátečníky. V případě schválení spolufinancování projektu Moravskoslezským krajem budou v rámci Oderské akademie třetího věku v období od 01.02.2020 do 31.12.2020 probíhat následující kurzy:
 
Období 1. ročník
 
(začátečníci)
 
2. ročník
(mírně pokročilí)
3. ročník
 
(pokročilí)
 
Poznámka
09/2018–01/2019 (13 os.) skupina A - - již proběhlo
02/2019–06/2019 (13 os.) skupina A - - již proběhlo
09/2019–01/2020 (16 os.) skupina B skupina A - právě probíhá
02/2020–06/2020 (max. 16 os.) skupina B skupina A - součást předkládaného projektu
09/2020–12/2020 (max. 20 os.) skupina C skupina B skupina A součást předkládaného projektu
02/2021–06/2021 (max. 20 os.) skupina C skupina B skupina A plánováno

Modře označené řádky (skupiny) jsou součástí předkládaného projektu.

Dále bude otevřen kurz na trénování paměti (začátečníci a mírně pokročilí), který v minulosti také probíhal, a budou realizovány různorodé tematické besedy pro širokou veřejnost.

Spolufinancování Moravskoslezským krajem by přineslo možnost nabídnout seniorům kurzy za nižší cenu, čímž by byl projekt přístupnější pro širší okruh zájemců. Senioři patří mezi ohroženou část obyvatelstva, a to jak z ekonomického hlediska (nízké příjmy), tak ze sociálního hlediska. Odchod do důchodu představuje významnou životní změnu (ztráta pracovních kontaktů, velké množství volného času), která může vést až k sociální izolaci. Samotná změna fyzické a psychické kondice (zhoršující se paměť, zdraví apod.) může být pro seniory značně stresující. Aktivity projektu cílí na uvedené problémové jevy a snaží se je eliminovat.

Cílem projektu je nejen poskytovat seniorům informace a cviky vedoucí k udržení či zlepšení jejich fyzické a psychické kondice, ale také jim nabídnout místo vhodné ke společnému setkávání a navazování nových kontaktů, které budou dlouhodobé a funkční i mimo platformu akademie třetího věku. V případě realizace projektu a jeho finanční podpory bude v případě zájmu možné v 2. části roku 2020 (září až prosinec) otevřít další kurzy pro začátečníky.
 
2. Cílová skupina projektu:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby nad 60 let z MSK. Propagace aktivit bude prioritně zacílena na občany města Oder vč. místních částí (plakáty), zároveň bude probíhat propagace na internetu (FB, web SVČ, ústní doporučení).

Příklady potřeb či problémů cílové skupiny – vazba na plánované aktivity
potřeba socializace – vzájemné setkávání na kurzech, násl. zapojení do kolektivu mimo kurzy
zhoršující se paměť – kurzy trénování paměti
bolesti svalů a kloubů, zhoršující se fyzický stav – pravidelné cvičení, ukázky masáží apod.
zhoršující se zdraví – přednášky na téma správné životosprávy, předcházení nemocem apod.
vliv stárnutí na psychický stav – přednášky o způsobech navození psychické pohody apod.
ztráta motivace – přednášky na téma osobního rozvoje, vzájemná podpora na kurzech apod.
 
3. Realizace projektu:
Realizace projektu bude průběžně probíhat od 01/2020 do 12/2020. Projekt bude zaštiťovat Bc. Dagmar Zhasilová, ředitelka SVČ, která bude mít na starosti organizační zajištění aktivit projektu.
Kontakt: info@svcodry.cz, 776 795 316
 
4. Výstupy projektu:
V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1. KURZY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V SENIORSKÉM VĚKU
Zájemci se do série kurzů a tělocvičných lekcí zaregistrují v lednu nebo v červenci a srpnu 2020. Jedno pololetí zahrnuje 16 přednášek a 16 lekcí cvičení a bude zpoplatněno částkou 350 Kč/osoba/pololetí. Do kurzu zdravého životního stylu jsou zahrnuty lekce životosprávy a lekce cvičení.

Předpokládaná témata přednášek např.: základní pilíře správné výživy, malnutrice/podvýživa u seniorů, praktikování každodenních zvyků k udržení zdraví (možnosti aktivit v přírodě, praktická příprava stravy pro bystrou paměť aj.), práce na osobním rozvoji, vznik a léčba nemocí (psychosomatika aj.), lékárna z přírody (historie léčení rostlinami, zásady sběru, sušení a využití léčivých rostlin aj.).

Cvičení bude obdobné u všech skupin a bude se skládat z pravidelného protažení celého těla, rozhýbání kloubního aparátu, posílení svalů a cviky s ohledem na možnosti každého účastníka (v sedě, v leže), do cvičení budou zapojeny prvky jógy a po závěrečném protažení bude následovat relaxace s hudbou. Při cvičení budou využívány cvičební pomůcky (tyče, balóny aj.) a budou trénovány masáže (vzájemná masáž, automasáž). Některá cvičení budou nahrazena procházkou v přírodě, případně sportovní aktivitou (např. discgolf, venkovní posilovací stroje na fitness hřišti v Odrách apod.).

2.BESEDY PRO SENIORY
Besedy budou určené jak pro registrované účastníky (viz výše – obohacení probíhajících kurzů životosprávy a cvičení o další témata), tak pro širokou veřejnost (bez nutnosti registrace). Besedy budou zdarma.

V období únor až prosinec 2020 proběhne cca 12 besed, např. jak ušetřit – co vše si lze vyrobit doma, finanční gramotnost, bezpečnost seniorů, podomní prodej, techniky podvodníků (ve spolupráci s Městskou policií Odry, případně Policií ČR) atd.

3. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V SENIORSKÉM VĚKU
Cílem trénování paměti je podpořit seniory v soběstačnosti, posílit kognitivní funkce účastníků a naučit je používat mnemotechniky v praxi. Trénink paměti může posílit sebedůvěru seniorů, pomůže jim získat nové strategie učení se novým informacím. Jako každá skupinová aktivita budou lekce trénování paměti také společenskou událostí. Prostřednictvím smysluplných témat a úkolů se bude zapojovat celkové myšlení, jako např. koncentrace, vyhledávaní slov, myšlení v souvislostech, asociativní myšlení a jiné.

Témata jednotlivých lekcí budou zahrnovat metody trénování paměti, teoretické informace a poznatky o fungování mozku, mnemotechniky, kognitivní cvičení (cvičení pozornosti, zapojování smyslů, logické úlohy, usuzování, cvičení krátkodobé paměti, cvičení využívající dlouhodobou paměť) apod.

Jeden kurz zahrnuje 8 lekcí a bude zpoplatněn částkou cca 100 Kč/osoba/kurz.