OATV


Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

„Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“

   

Projekt: „Oderská akademie třetího věku“
 
1. Potřebnost projektu:
Středisko volného času Odry (dále jen SVČ) dne 11.9.2018 spustilo pilotní ověření zájmu mezi seniory sérii kurzů zaměřených na správnou životosprávu a cvičení zacílené na rozhýbání kloubního aparátu a od 01.02.2019 trénování paměti. Jelikož byl mezi stávajícími přihlášenými seniory zájem, SVČ otevřelo v září 2019 „2. ročník akademie“. Jedná se o sérii navazujících přednášek a cvičení, které měly pokračovat až do 06/2020.  Zároveň byl pro období 09/2019 až 06/2020 znovu otevřen „1. ročník akademie“ pro nové zájemce. Přihlásilo se 16 nových seniorů, kteří začali navštěvovat nabízené kurzy. Ve stejném roce byla podána žádost na spolufinancování projektu Oderské akademie třetího věku Moravskoslezským krajem. Spolufinancování bylo Moravskoslezským krajem schváleno.

Vzhledem k epidemiologické situaci, která nastala v březnu 2020, nebylo možné všechny naplánované přednášky a kurzy dokončit. SVČ dle nařízení vlády bylo uzavřeno. Po otevření v květnu 2020 se v přednáškách nepokračovalo. Strach z pandemie u seniorů byl velký. Přednášky životosprávy, cvičení a trénování paměti nebylo možné uskutečnit ani on-line. Ne všichni účastníci – senioři mají přístup k internetu. Z důvodu opětovného setkání a možnosti znovu se vidět a načerpat energii, byla v červnu 2020 oběma skupinám nabídnuta přednáška na téma Blackout a řešila se otázka, zda chtějí senioři dál pokračovat v kurzech i přes situaci jaká je. Senioři mají potřebu se scházet a učit se novým věcem. V září 2020 byl vytvořen rozvrh pro 1. skupinu, 2. skupinu a kurz trénování paměti. Senioři znovu začali navštěvovat Oderskou akademii třetího věku. Novým zájemcům byly nabídnuty kurzy a představeny besedy. Nevytvořila se nová skupina, ale noví účastníci se připojili k účastníkům z 2. skupiny.
 
Období
1. ročník 
(začátečníci)
 
2. ročník
(mírně pokročilí)

3. ročník
(pokročilí)
 
Poznámka
09/2018–01/2019 skupina A (13 os.) - - již proběhlo
02/2019–06/2019 skupina A (13 os.) - - již proběhlo
09/2019–01/2020 skupina B (16 os.) skupina A (13 os.) - již proběhlo
02/2020-06/2020 skupina B + noví od září 2020
(19 os.)
skupina A (11 os.) - Skupiny začaly v 2/2020, v 3/2020 přerušení, v 9/2020 znovu otevření - nedokončeno.
01/2021–06/2021 skupina B
(15 - 19 os.)
skupina A (11 os.) - součást předkládaného projektu
09/2021-12/2021 skupina B
(15 - 19 os.)
- skupina C
(10 os.)
součást předkládaného projektu

Modře označené řádky (skupiny) jsou součástí předkládaného projektu.

Dále bude otevřen kurz na trénování paměti (začátečníci a mírně pokročilí), který v minulosti také probíhal, a budou realizovány různorodé tematické besedy pro širokou veřejnost.

Spolufinancování Moravskoslezským krajem by přineslo možnost nabídnout seniorům kurzy za nižší cenu, čímž by byl projekt přístupnější pro širší okruh zájemců. Nejen odchod do důchodu představuje významnou životní změnu (ztráta pracovních kontaktů, velké množství volného času), ale také např. epidemiologická situace, která nastala v letošním roce. Situace roku 2020 výrazně omezila sociální kontakty. Vše je pro občany seniorského věku značně stresující.  Aktivity projektu 2021 cílí na podporu a vylepšení psychického stavu seniorů a podporu imunity pomocí vhodné stravy a cvičení.

2. Cílová skupina projektu:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby nad 60 let z MSK. Propagace aktivit bude prioritně zacílena na občany města Oder vč. místních částí (plakáty), zároveň bude probíhat propagace na internetu (FB, web SVČ, ústní doporučení).

K 01.11.2020 byl celkový počet obyvatel města Oder vč. místních částí 7 183, z toho obyvatelé nad 60 let – 1 983, což představuje 27,60 %.

Předpokládaný počet účastníků kurzů zdravého životního stylu v seniorském věku:
skupina A – max. 11 os. (navazující kurz, není možné zapojení začátečníků)
skupina B – 15 – max. 19 os. (navazující kurz, není možné zapojení začátečníků)
skupina C – 10 os (max. kapacita nově plánovaného kurzu pro začátečníky do 20 osob)
Celkem – 36 osob – max. 50 osob

Předpokládaný počet účastníků kurzů trénování paměti:
začátečníci – 10 osob – max. 15
mírně pokročilí – 10 osob – max. 15
Celkem – cca 20 - 30 osob
Ze zkušeností vyplývá, že o zapojení se do kurzů mají největší zájem ženy – seniorky.

Příklady potřeb či problémů cílové skupiny – vazba na plánované aktivity:
  • potřeba socializace – vzájemné setkávání na kurzech, zapojení do kolektivu mimo kurzy,
  • bolesti svalů a kloubů, zhoršující se fyzický stav – pravidelné cvičení, pohyb v přírodě, ukázky masáží apod.,
  • přednášky na téma správné životosprávy, předcházení nemocem, podpora imunity, detoxikace, podpora psychického stavu za pomocí správného jídelníčku
  • ztráta motivace – přednášky na téma osobního rozvoje, vzájemná podpora na kurzech,
  • zhoršující se paměť – kurzy trénování paměti, procvičování koordinace pohybu a myšlení, zapojení obou mozkových hemisfér. 
3. Realizace projektu:
Realizace projektu bude průběžně probíhat od 01/2021 do 12/2021. Projekt bude zaštiťovat Bc. Dagmar Zhasilová, ředitelka SVČ, která bude mít na starosti organizační zajištění aktivit projektu. Činnosti prováděné v rámci projektu bude vykonávat v rámci svého stávajícího pracovního úvazku (nebude placena v rámci projektu).

Kurzy zdravého životního stylu v seniorském věku
Přednášky o životosprávě budou zajištěny jako externí služba a povede je kouč-poradkyně v oblasti změny životního stylu. Cvičení povede lektorka na základě dohody o provedení práce.
 
Počet lekcí leden - červen 2021 září - prosinec 2021 Celkem
Skupina A Skupina B Skupina B Skupina C
Přednášky 12 12 8 8 40
Cvičení 12 12 8 8 40

Besedy – V předmětném období 01-12/2021 proběhne cca 8 besed. Čtyři z nich budou zajištěny jako externí služba, čtyři besedy budou zajištěny formou dohody o provedení práce.

Trénování paměti – Kurzy pro začátečníky (8 lekcí, 03 - 06/2021) i kurzy pro mírně pokročilé (8 lekcí, 09 - 12/2021) kurzy budou zajištěny externí službou.

4. Výstupy projektu: konkrétní popis a kvantifikace
V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

a) KURZY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V SENIORSKÉM VĚKU
První pololetí zahrnuje 12 přednášek a 12 lekcí cvičení a bude zpoplatněno částkou skupina A – cca 870 Kč/osoba/první pololetí a skupina B – cca 640 Kč/osoba/první pololetí. Druhé pololetí zahrnuje 8 přednášek a 8 lekcí cvičení a bude zpoplatněno částkou skupina B – cca 460 Kč/osoba/pololetí a skupina C (noví zájemci) cca 630 Kč/osoba/pololetí. Pololetní poplatek se odvíjí od počtu přihlášených účastníků. V případě, že se přihlásí vyšší počet účastníků, je poplatek snížen. 

Skupina A (leden – červen 2021)
Přihlášení zájemci (pokračující z minulých let) budou moci v období leden až červen 2021 absolvovat navazujících 12 přednášek o životosprávě a 12 tělocvičných lekcí v tělocvičně nebo venku.
Předpokládaná témata přednášek např.: základní pilíře správné výživy, malnutrice/podvýživa u seniorů, praktikování každodenních zvyků k udržení zdraví (možnosti aktivit v přírodě, praktická příprava stravy pro vylepšení imunity aj.), práce na osobním rozvoji, jak přinést do každodenního života více radosti, vznik a léčba nemocí (psychosomatika aj.), lékárna z přírody (zásady sběru, sušení a využití léčivých rostlin aj.).

Skupina B (leden – prosinec 2021)
Přihlášení zájemci (pokračující z minulých let) budou moci v období leden až červen 2021 absolvovat navazujících 12 přednášek o životosprávě a 12 tělocvičných lekcí v tělocvičně nebo venku. V období září až prosinec bude navazovat dalších 8 přednášek o životosprávě a 8 tělocvičných lekcí v tělocvičně nebo venku.
Předpokládaná témata přednášek např.: návrat k přirozeným potravinám a příprava jídel z nich, praktické ukázky jednoduchých pokrmů vhodných pro výživu seniorů v cvičné kuchyňce, jak správně číst a rozumět etiketám na potravinách, klady a zápory různých forem detoxikace, čas pro sebe (plánování vlastního času, vytváření psychické pohody, návrat k ručním pracím apod.), osobní rozvoj, typologie osobnosti aj.


Noví zájemci z řad veřejnosti se budou moci přihlásit a v období září až prosinec 2021 absolvovat 8 přednášek o životosprávě a 8 tělocvičných lekcí v tělocvičně nebo venku.
Předpokládaná témata přednášek např.: základní pravidla pro stravování (výživová pyramida, množství potřebných tekutin apod.), co je to vyvážená strava (makroživiny, mikroživiny, fytoživiny atd.), jak si samostatně vytvořit vhodný jídelníček, jak pomocí jídla pozitivně ovlivnit své zdraví (překyselení organismu, doplňky stravy), vytvoření rovnováhy potrava-psychika-pohyb, síla myšlenky (pozitivní myšlení, jakou moc mají naše myšlenky apod.) aj.

Průběh cvičení – skupiny A, B, C
Cvičení bude obdobné u všech skupin a bude se skládat z pravidelného protažení celého těla, rozhýbání kloubního aparátu, posílení svalů a cviky s ohledem na možnosti každého účastníka (v sedě, v leže), do cvičení budou zapojeny prvky jógy a po závěrečném protažení bude následovat relaxace s hudbou. Při cvičení budou využívány cvičební pomůcky (tyče, balóny aj.) a budou trénovány masáže (vzájemná masáž, automasáž). Některá cvičení budou nahrazena procházkou v přírodě, případně sportovní aktivitou (např. discgolf, venkovní posilovací stroje na fitness hřišti v Odrách apod.).

b) BESEDY PRO SENIORY
Besedy budou určené jak pro registrované účastníky (viz výše – obohacení probíhajících kurzů životosprávy a cvičení o další témata), tak pro širokou veřejnost (bez nutnosti registrace).
V období leden až prosinec 2021 proběhne cca 8 besed.:
  • např.na téma zdraví – zlepšení a udržení stavu těla i duše
  • ekologie – třídění odpadů, chemické prostředky v domácnosti a jejich vliv na přírodu
  • ekonomická domácnost – uzavírání a odstoupení od smluv, půjček, internetové bankovnictví, aj.
  • historie, zajímavosti a rozvoj Oderska
  • a další přednášky ve spolupráci s Městskou policií Odry, případně Policií ČR atd. 
c) TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V SENIORSKÉM VĚKU
Cílem trénování paměti je podpořit seniory v soběstačnosti, posílit kognitivní funkce účastníků a naučit je používat mnemotechniky v praxi. Seznámit se s paměťovými technikami, kterými si zapamatují důležitá čísla, jména, obličeje. Přirozenou cestou procvičit koordinaci pohybu a myšlení. Zvýšit tak pozornost, zrychlit reakce a především zapojit obě mozkové hemisféry.Jeden kurz zahrnuje 8 lekcí a bude zpoplatněn částkou cca 485 Kč/osoba/kurz. V případě vyššího zájmu účastníků se cena sníží.

Začátečníci (březen – červen 2021)
Účastníci se v průběhu čtyř měsíců seznámí s mnemotechnickými pomůckami – metodou LOCI, akrostikou, paměťovými háčky, kategorizací, „chunkováním“, dozví se o vlivu stresu na paměť, o souvislosti mezi pamětí a spánkem, naučí se budovat rezervní mozkové kapacity aj.

Mírně pokročilí (září – prosinec 2021)
Účastníci naváží na dříve získané znalosti, zopakují si probrané metody a naváží novými příběhy a cvičeními, naučí se, jak si zapamatovat vlajky států, seznámí se s paměťovou metodou „zapomenutá řemesla a podnikání“ nebo „sochy 
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.