OATV


Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

   
 
 Název programu:  Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2022
 Název projektu:  Oderská akademie třetího věku
 
Popis projektu
Oderská akademie třetího věku (dále jen OATV) je spuštěna od roku 2018 se zaměřením na správnou životosprávu a cvičení zacílené na rozhýbání kloubního aparátu. Cvičení je obohaceno o nové cvičební pomůcky, seznámili se s jednoduchou a účinnou technikou automasáží. K přednáškám o zdravé výživě je připojeno několik besed na různá témata. Dále od roku 2019 byly aktivity rozšířeny o trénování paměti. OATV se otevírá každý rok pro nové zájemce.  
 
Skupin A, která v letošním roce ukončila tříletou docházku. Bude pokračovat v klubu Pohoda 55+. Klub je zaměřen na volnočasové aktivity – sport, deskové hry, ruční práce, ale také besedy a vzájemnou výpomoc. Není součástí předkládaného projektu.
 Období  1. ročník   (začátečníci)
 
 2. ročník
 (mírně pokročilí)
 3. ročník
 (pokročilí)
 
 Poznámka
 09/2018–01/2019  skupina A (13 os.) - -  již proběhlo
 02/2019–06/2019  skupina A (13 os.) - -  již proběhlo
 09/2019–01/2020  skupina B (16 os.)  skupina A (13 os.) -  již proběhlo
 02/2020-06/2020  skupina B + noví od září   2020
 (19 os.)
 skupina A (11 os.) -  Skupiny začaly v 2/2020, v 3/2020   přerušení, v 9/2020 znovu otevření - nedokončeno.
 01/2021–06/2021  skupina B
 (15 os.)
 skupina A (8 os.)
 pouze část přednášek
-  Již proběhlo
 
 09/2021-12/2021  skupina B
 (15 os.)
 skupina A (8 os.)
 dokončení přednášek 
 skupina C
 (10 os.)
 
 Již proběhlo (probíhá)
 Období  1. ročník   (začátečníci)
 
 2. ročník
 (mírně pokročilí)
 3. ročník
 (pokročilí)
 
 Poznámka
 01/2022–06/2022    Skupina C (10 os.)  Skupina B (15   os.)  součást předkládaného projektu
 09/2022-12/2022  Skupina D  Skupina C (10 os.)  Skupina B (15   os.)  součást předkládaného projektu
Modře označené řádky (skupiny) jsou součástí předkládaného projektu.
Dále bude otevřen kurz na trénování paměti (začátečníci a mírně pokročilí), který v minulosti také probíhal, a budou realizovány různorodé tematické besedy pro širokou veřejnost.
 
Spolufinancování Moravskoslezským krajem přináší možnost nabídnout seniorům kurzy za nižší cenu, čímž je projekt přístupnější pro širší okruh zájemců. Aktivity nabízíme na webových stránkách, Zpravodaji, sociálních sítích, formou plakátů a letáků do ruky, dále je nabídka odesílána do informačních center v okolních obcích. Aktivity projektu 2022 cílí na podporu a vylepšení psychického stavu, podporu imunity, celkově ke zkvalitnění života seniorů.
 
2. Cílová skupina projektu:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby nad 60 let z MSK. Propagace aktivit bude prioritně zacílena na občany města Oder vč. místních částí (plakáty), zároveň bude probíhat propagace na internetu (FB, web SVČ, ústní doporučení).
 
Příklady potřeb či problémů cílové skupiny – vazba na plánované aktivity
 • potřeba socializace – ta je v dnešní době nejdůležitější, možnost se poznat dávají přednášky zdravé výživy, senioři se setkávají na kurzech,
 • zapojení do kolektivu mimo kurzy např. naplánované akce (péče o zeleň, procházky, výlety k poznávání, ...),
 • pravidelné přednášky správné životosprávy a cvičení zlepšují psychický a fyzický stav – pravidelné cvičení, pohyb v přírodě, ukázky masáží apod.,
 • na přednáškách se vzájemně podporují, motivují a rozvíjejí osobní rozvoj,  
 • kurzy trénování paměti, procvičování koordinace pohybu a myšlení, zapojení obou mozkových hemisfér.
 
 
3. Realizace projektu:
Realizace projektu bude průběžně probíhat od 01/2022 do 12/2022. Projekt bude zaštiťovat Bc. Dagmar Zhasilová, ředitelka SVČ, která bude mít na starosti organizační zajištění aktivit projektu. Činnosti prováděné v rámci projektu bude vykonávat v rámci svého stávajícího pracovního úvazku (nebude placena v rámci projektu).
Kurzy zdravého životního stylu v seniorském věku
Přednášky o životosprávě budou zajištěny jako externí služba a povede je kouč-poradkyně v oblasti změny životního stylu. Cvičení povede lektorka na základě dohody o provedení práce.
Přednášky o životosprávě budou 2hodinové (120 minut) a cvičení trvají 1,5 hodiny (90 minut).
Besedy – V předmětném období 01-12/2022 proběhne cca 14 besed. Pět z nich budou zajištěny jako externí služba, ostatní besedy budou zajištěny formou dohody o provedení práce.
Trénování paměti – Kurzy pro začátečníky (8 lekcí, 09 - 12/2022) i kurzy pro mírně pokročilé (8 lekcí, 02 - 06/2022) kurzy budou zajištěny externí službou.
 
 
4. Výstupy projektu:
 1. KURZY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V SENIORSKÉM VĚKU
První pololetí zahrnuje 9 přednášek a 9 lekcí cvičení u skupiny B a 9 přednášek a 9 lekcí cvičení u skupiny C. Druhé pololetí zahrnuje 7 přednášek a 7 lekcí cvičení u skupiny B, C a také nových účastníků OATV. Pololetní poplatek se odvíjí od počtu přihlášených účastníků. V případě, že se přihlásí vyšší počet účastníků, je poplatek snížen. 
Skupina B (leden – prosinec 2022)
Přihlášení zájemci (pokračující z minulých let) budou moci v období leden až červen 2022 absolvovat navazujících 9 přednášek o životosprávě a 9 tělocvičných lekcí. V období září až prosinec 2022 bude navazovat dalších 7 přednášek o životosprávě a 7 lekcí cvičení. Na konci roku 2022 je ukončení ročníku.
Skupina C (leden – prosinec 2022)
Přihlášení zájemci (pokračující z minulých let) budou moci v období leden až červen 2022 absolvovat navazujících 9 přednášek o životosprávě a 9 tělocvičných lekcí v tělocvičně nebo venku. V období září až prosinec bude navazovat dalších 7 přednášek o životosprávě a 7 tělocvičných lekcí v tělocvičně nebo venku.
Skupina D (září – prosinec 2022)
Noví zájemci z řad veřejnosti se budou moci přihlásit a v období září až prosinec 2022 absolvovat 7 přednášek o životosprávě a 7 tělocvičných lekcí.
Předpokládaná témata přednášek u nových zájemců např.: základní pravidla pro stravování (výživová pyramida, množství potřebných tekutin apod.), co je to vyvážená strava, jak si samostatně vytvořit vhodný jídelníček, jak pomocí jídla pozitivně ovlivnit své zdraví, vytvoření rovnováhy potrava-psychika-pohyb, pozitivní myšlení, jakou moc mají naše myšlenky, aj.
Předpokládaná témata přednášek pokračujícího ročníku např.: návrat k přirozeným potravinám a příprava jídel z nich, praktické ukázky jednoduchých pokrmů vhodných pro výživu seniorů v cvičné kuchyňce, jak správně číst a rozumět etiketám na potravinách, klady a zápory různých forem detoxikace, plánování vlastního času, vytváření psychické pohody, osobní rozvoj, aj.
Předpokládaná témata posledního ročníku např.: základní pilíře správné výživy, malnutrice/podvýživa u seniorů, praktikování každodenních zvyků k udržení zdraví, práce na osobním rozvoji, jak přinést do každodenního života více radosti, vznik a léčba nemocí (psychosomatika aj.), lékárna z přírody (zásady sběru, sušení a využití léčivých rostlin aj.).
 
Průběh cvičení – skupiny A, B, C
Cvičení bude obdobné u všech skupin a bude se skládat z pravidelného protažení celého těla, rozhýbání kloubního aparátu, posílení svalů a cviky s ohledem na možnosti každého účastníka (v sedě, v leže), do cvičení budou zapojeny prvky jógy a po závěrečném protažení bude následovat relaxace s hudbou. Při cvičení budou využívány cvičební pomůcky (tyče, balóny aj.) a budou trénovány masáže (vzájemná masáž, automasáž). Některá cvičení budou nahrazena procházkou v přírodě, případně sportovní aktivitou (např. discgolf, venkovní posilovací stroje na fitness hřišti v Odrách apod.).
 1. BESEDY PRO SENIORY
Besedy budou určené jak pro registrované účastníky (viz výše – obohacení probíhajících kurzů životosprávy a cvičení o další témata), tak pro širokou veřejnost (bez nutnosti registrace).  
V období leden až prosinec 2022 proběhne cca 14 besed.:
 • např.na téma zdraví – zlepšení a udržení stavu těla i duše
 • ekologie – třídění odpadů, výsadba stromů, byliny v zahradě a na loukách, aj.
 • ekonomická domácnost – uzavírání a odstoupení od smluv, půjček, internetové bankovnictví, aj.
 • historie, zajímavosti a rozvoj Oderska
 • a další přednášky ve spolupráci s Městskou policií Odry, případně Policií ČR, dobrovolnými hasiči z Oder, atd.
Některá témata již proběhla. V případě, že se téma opakuje, je vždy brán zřetel na rozšíření daného téma, popř. se informace předávají jinou metodou např. praktickou ukázkou, výstavou, diskuzí, a další.
 1. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V SENIORSKÉM VĚKU
Kurz trénování paměti se zaměří na tematiku cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí, jako je slovní zásoba, koncentrace pozornosti, kreativita, zrakově-prostorové schopnosti a další. Zvýšit tak pozornost, zrychlit reakce a především zapojit obě mozkové hemisféry.
Mírně pokročilí (leden – červen 2022)
Účastníci pokračují z předešlých kurzů z roku 2021. Učí se soustředit na více věcí naráz a trénovat svou představivost – zlepšit tak své kognitivní funkce. Zaměří se na zpracovávání paměťových map atd. Opakovat již dosud nabité znalosti, aby mozek udržovali ve stálé aktivitě procvičováním dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, atd.
Začátečníci (září – prosinec 2022)
Účastníci se zaměří na Metodu asociací, je to v podstatě metoda hledání souvislostí. Určitou věc si vybaví díky propojení s věcí jinou. Často se pracuje s příběhem – různé asociace si poskládají do uceleného děje. Dále se dozví o vlivu stresu na paměť, o souvislosti mezi pamětí a spánkem, naučí se budovat rezervní mozkové kapacity a další.

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.